top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Nikita’s Hairextensions (gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27379462) en een klant. 

 

Artikel 1. Losse behandelingen 

 1. Het inplannen van een losse behandeling kan telefonisch of via de website. 

 2. Gemaakte afspraken kunnen tot 12 uur van tevoren en uitsluitend telefonisch of middels de annuleer-button in de mail worden geannuleerd. Let op dat je hierbij ook een mail ter bevestiging van je annulering moet ontvangen. Ontvang je deze niet, neem dan minimaal 12 uur voor de te annuleren afspraak telefonisch contact met ons op. Bij annulering binnen 12 uur of niet verschijnen op de afspraak brengt Nikita’s Hairextensions € 0,- in rekening. De factuur voor annulering of het niet verschijnen op een afspraak zal per e-mail worden verzonden, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen. 

 3. Betaling van de behandeling dient direct na de behandeling plaats te vinden. 

 4. Nikita’s Hairextensions accepteert alleen betalingen per pin of contant. Wij accepteren geen creditcards.

 5. De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op de klanten die een abonnementsovereenkomst hebben gesloten. 

 

Artikel 2. Abonnementsovereenkomst

 1. De abonnementsovereenkomst wordt voor bepaalde tijd en schriftelijk afgesloten en kan niet tussentijds worden opgezegd. 

 2. De abonnementhouder dient minimaal 18 jaar oud te zijn en dient dit bij ondertekening van de overeenkomst aan te tonen door middel van een geldig identiteitsbewijs.

 3. De abonnementhouder dient zelf gebruik te maken van de geboden behandeling en kan niet namens een derde deze overeenkomst sluiten, tenzij sprake is van wettelijke vertegenwoordiging van die derde. 

 4. De abonnementhouder dient te beschikken over een betaalrekening in Nederland. Bij ondertekening van de overeenkomst dient de bankpas te worden getoond. 

 5. Data voor het verwijderen en plaatsen van nieuwe hairextensions worden bij een abonnement voor 12 maanden in overleg vooraf ingepland. Het is mogelijk deze data uiterlijk 7 dagen van tevoren te wijzigen, waarbij geldt dat het verplaatsen mogelijk is tot maximaal 14 dagen eerder of later dan de aanvankelijk geplande datum. Indien de abonnementhouder korter dan 7 dagen van tevoren de afspraak verplaatst of wanneer het (op basis van de beschikbaarheid van de abonnementhouder) niet mogelijk is deze 14 dagen eerder of later te plannen dan kan dit leiden tot het vervallen van de behandeling. De abonnementhouder blijft gehouden de behandeling te betalen.

 6. Het eerste termijnbedrag inclusief de administratiekosten dient in de salon per pin betaald te worden met de bankpas die behoort bij het rekeningnummer die gebruikt wordt voor de automatische incasso’s.

 7. De abonnementhouder moet het verschuldigde bedrag maandelijks voor de 26ste dag van de maand betalen. Bij te late betaling is de abonnementhouder, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, meteen in verzuim en is de abonnementhouder direct de wettelijke rente verschuldigd.  

 8. Nikita’s Hairextensions behoudt zich het recht voor de behandelingen op te schorten indien er sprake is van een betalingsachterstand. 

 

Artikel 3. Verzorgingsadvies

 1. Door een verkeerde verzorging of een te lange draagtijd kunnen hairextensions schadelijk zijn voor het eigen haar. De klant dient het verzorgingsadvies van Nikita’s Hairextensions goed na te leven en hairextensions binnen 3 tot 6 maanden te laten vervangen. 

 2. Voor het wassen en verzorgen van de hairextensions dient de klant gebruik te maken van de verzorgingsproducten van Nikita’s Hairextensions. Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor de hairextensions. 

 

Artikel 4. Tevreden klant en aansprakelijkheid 

 1. Nikita’s Hairextensions doet er alles aan om haar klanten tevreden te stellen. Op haar rust een inspanningsverplichting. 

 2. Indien een klant niet tevreden is over de behandeling dan dient de klant dit binnen 48 uur kenbaar te maken bij Nikita’s Hairextensions.

 3. Nikita’s Hairextensions biedt terugplaatsgarantie op uitgevallen hairextensions gedurende de eerste 3 maanden van de draagtijd. De garantie houdt in dat de uitgevallen hairextensions terug worden geplaatst. 

 4. Nikita's Hairextensions kan niet aansprakelijk worden gesteld dan wel worden gehouden voor beschadingen ten gevolgen van bewerkingen of modelleren of enige andere handelingen hiermee gepaard indien de hairextensions of andere producten elders zijn gekocht.

 5. De terugplaatsgarantie geldt alleen indien het volledige verzorgingsadvies is opgevolgd. Nikita’s Hairextensions kan vragen om inzage in het aankoopbewijs van de verzorgingsproducten alvorens garantie te verlenen.

 6. De terugplaatsgarantie geldt alleen wanneer de uitgevallen hairextensions door Nikita’s Hairextensions worden teruggeplaatst. Kosten die anderen in rekening brengen voor het terugplaatsen of het plaatsen van nieuwe hairextensions en/of (aanvullende) haarbehandelingen, worden niet vergoed.

 7. Nikita’s Hairextensions behoudt zich het recht voor om op basis van haar kennis en vaardigheden te beoordelen of zij is tekortgeschoten in de uitvoering van de behandeling en zal op basis hiervan besluiten tot compensatie van de schade door middel van de terugplaatsgarantie of het afwijzen van de klacht. 

 8. Nikita’s Hairextensions is niet aansprakelijk voor irritatie of schade aan de hoofdhuid, het eigen haar en/of aan de hairextensions indien:

- De klant niet kan aantonen dat hij het verzorgingsadvies van Nikita’s Hairextensions heeft nageleefd;

- Het haar elders is behandeld, geverfd of geknipt; 

- Sprake is van ziekte, allergische reacties, lichamelijke aandoeningen, stress, zwangerschap, het gebruik van medicijnen, verstoorde hormoonhuishouding dan wel andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de hoofdhuid en/of het eigen haar;

- De klant de hairextensions zelf heeft verwijderd of door een derde heeft laten verwijderen. 

 1. De aansprakelijkheid van Nikita’s Hairextensions – op welke grond dan ook ontstaan – is beperkt tot het bedrag dat een eventuele verzekering in de betreffende situatie uitbetaalt. Indien er om wat voor reden dan ook geen verzekering is of geen verzekeringsuitbetaling plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid in geval van een abonnementsovereenkomst beperkt tot het totaalbedrag dat de klant verschuldigd is op basis van de overeenkomst. In geval van een losse behandeling is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het verschuldigde bedrag voor de losse behandeling. 

 

Artikel 5. Rechtskeuze

 1. Op alle door Nikita’s Hairextensions gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

bottom of page