top of page

PRIVACY VERKLARING

Nikita’s Hairextensions vindt het belangrijk dat jouw privacy wordt beschermd. In deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Wij houden ons daarbij aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Ons privacy beleid houdt het volgende in:

 

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

 • Wij beperken de verwerking van jouw persoonsgegevens tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. 

 • Wij vragen om je toestemming wanneer dit nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.

 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door jou zijn doorgegeven.

 • Wij zijn op de hoogte van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, wij respecteren deze rechten en wijzen jou hierop middels onze privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende personen:

 • Bezoekers van de website www.nikitashairextensions.nl.

 • Bezoekers van de salon van Nikita’s Hairextensions.

 • Ontvangers van de nieuwsbrief.

 • Alle andere personen die contact opnemen met Nikita’s (via e-mail of per telefoon) en van wie Nikita’s Hairextensions persoonsgegevens verwerk.

 

In deze privacyverklaring wordt met de gebruikte termen het volgende bedoeld: 

 

 1. Verwerker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Nikita’s Hairextensions jouw persoonsgegevens verwerkt. 

 2. Derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde Nikita’s Hairextensions of de verwerker. 

 3. Persoonsgegeven: alle informatie die betrekking heeft op jou (‘de betrokkene’), zoals een naam of emailadres of informatie met elementen die kenmerkend zijn voor jouw identiteit. 

 4. Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee je door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van jouw persoonsgegevens goedkeurt. 

 5. Verwerking van persoonsgegevens: een verwerking of een geheel van verwerkingen van persoonsgegevens via automatische procedures, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere manier geven, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

Wijze van verstrekken en aard van de persoonsgegevens

 

Wanneer je onze website www.nikitashairextensions.nl bezoekt, een email stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt, ontvangen wij persoonsgegevens. Bij een bezoek aan onze website slaan onze servers automatisch de volgende informatie op: 

 

 • URL

 • IP-adres

 • Browsertype en -taal

 • Datum en tijd van het bezoek.

 

Wanneer je contact met ons opneemt voor het maken van een afspraak voor een behandeling, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Grondslag voor de verwerking

 

De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is in de meeste gevallen gelegen in de uitvoering van de overeenkomst die we sluiten voor het plaatsen of verwijderen van hairextensions en/of weften. Daarnaast kan het zijn dat we je persoonsgegevens verwerken vanwege een wettelijke plicht, vanuit een gerechtvaardigd belang of met jouw uitdrukkelijke toestemming. 

 

Kredietwaardigheidscheck

 

Indien je een abonnement afsluit bij Nikita’s Hairextensions vragen wij een kredietwaardigheidsbeoordelaar om een kredietwaardigheidscheck. We maken hierbij gebruik van de website www.kredietrapportaanvragen.nl. We verstrekken daarbij je voorletters, achternaam, postcode, huisnummer, geslacht en geboortedatum. 

 

Minderjarigen


Het is niet onze bedoeling om, zonder toestemming van een ouder of voogd, gegevens te verzamelen van (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ben je ouder of voogd en vermoed je dat wij over persoonsgegevens beschikken van een minderjarige, meld ons dit. Wij zullen deze informatie dan verwijderen. 

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens in de eerste plaats hebben verzameld. Na het verstrijken van de (wettelijke) bewaartermijn, worden je gegevens verwijderd. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij zullen jouw gegevens niet zonder toestemming doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij dit verplicht zijn volgens de wet of door een gerechtelijke uitspraak. 

 

Met derden die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken (in ons geval is dat Mailchimp, een programma waarmee wij nieuwsbrieven verzenden aan betrokkenen die daarvoor toestemming hebben gegeven), sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij ervoor dat zij jouw gegevens beveiligen en daar vertrouwelijk mee omgaan. 

 

Cookies

 

Cookies zijn (tekst)bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens. Cookies worden vanaf onze website naar jouw browser gestuurd en opgeslagen op je computer, tablet en/of smartphone. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor het gebruik van cookies door je internbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gebruik van foto’s op website en sociale media 

 

Wij delen regelmatig foto’s of video’s op onze website of via onze sociale mediakanalen. Wij vragen hiervoor altijd vooraf toestemming aan de afgebeelde personen. Wij respecteren het als het een klant niet wil worden gefotografeerd of wanneer we het beeldmateriaal niet mogen gebruiken op onze website of sociale mediakanalen. 

 

Beveiliging van je gegevens

 

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om jouw privacy te beschermen: 

 

 • De persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.

 • De toegang tot jouw persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten op kasten waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen. 

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee de informatieverstrekking door jou via onze website wordt afgeschermd.

 

Overzicht van rechten

 

 • Je mag de persoonsgegevens die wij van jou verwerken inzien, verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen. Indien wij de wettelijke plicht hebben om sommige gegevens te bewaren dan kunnen wij deze niet op verzoek wijzigen en/of verwijderen. 

 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging of intrekking van de toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@nikitashairextensions.nl

 • Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen, met een uiterlijke termijn van vier weken. 

 • Als je een verzoek indient dan vragen wij om een kopie van je legitimatiebewijs (waarbij je BSN niet zichtbaar is voor ons), zodat wij je identiteit kunnen controleren en kunnen vaststellen of je recht hebt tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van de in ons bezit zijnde persoonsgegevens. 

 • Het kan zijn dat na verwijdering van gegevens de informatie nog korte tijd beschikbaar is vanwege gemaakte back-ups. De gegevens zijn definitief verwijderd nadat ook onze back-ups zijn gewist. 

 

Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring kan altijd door Nikita’s Hairextensions worden gewijzigd, zonder dat we verplicht zijn onze bezoekers en klanten hierover te informeren. Een wijziging voeren we door wanneer er sprake is van gewijzigde wet- en regelgeving of wanneer informatie sterk is verouderd. De privacyverklaring die wij via onze website publiceren is de meest recente verklaring. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. 

 

Contact

 

Voor vragen over ons privacy beleid of met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. 

 

Nikita Hairextensions
Signaalrood 67
2718 SG Zoetermeer
T: 0626789387
E: info@nikitashairextensions.nl

bottom of page